Szkolenie

O szkoleniach DRI

Profesjonalne przygotowanie w zakresie ciągłości działania (BC) obejmuje umiejętności, wiedzę i procedury ciągłości działania, które są niezbędne, aby skutecznie sprostać wymogom zarządzania ciągłością działania w organizacji.

W chwili obecnej DRI Poland oferuje dwa rodzaje szkoleń, które kończą się egzaminem kwalifikacyjnym i umożliwiają ubieganie się o certyfikację DRI:

♦ BCLE-2000 to 4 dniowe szkolenie obejmujące 32 godziny wykładów – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które dotychczas nie zajmowały się zawodowo zarządzaniem ciągłością działania i chciałyby nabyć gruntowną wiedzę i praktykę w tym obszarze;

♦ BCP 501 to 2 dniowe szkolenie obejmujące 14 godziny wykładów – szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania ciągłością działania.

 

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów. Trenerzy posiadają dogłębną wiedzę teoretyczną, odpowiednie doświadczenie i znajomość modeli zarządzania ciągłością działania wypracowanych przez ekspertów DRI (DRI International’s business continuity planning model).

 

Podczas szkolenia trenerzy będą przeprowadzać ćwiczenia, których stopień trudności będzie zależeć od oczekiwań i poziomu zaawansowania uczestników.

Program szkolenia

Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami budowania świadomości organizacyjnej w zakresie ciągłości działania i współpracy z kierownictwem. Ponadto uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę na temat organizacji i zarządzania procesem tworzenia Programu ciągłości działania. Dodatkowo, na ćwiczeniach zostaną zidentyfikowane wymagania i wytyczne metodologii zarządzania projektem, których zastosowanie jest niezbędne, aby skutecznie stworzyć Program w całej organizacji.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z głównymi zasadami zarządzania ryzykiem i budowy modelu właściwego dla Zarządzania ciągłością. Będzie to miało miejsce poprzez dogłębne wyjaśnienie procesu przeprowadzania oceny ryzyka oraz wskazania, dlaczego proces ten jest tak istotny w Programie zarządzania ciągłością działania. Ponadto przedstawiona zostanie metodyka oceny ryzyka i rola, jaką pełni zapewnieniu ciągłości działania. 

Celem wykładu jest wskazanie przyczyn przeprowadzania analizy wpływu na biznes oraz jej znaczenie w procesie zarządzania ciągłością działania. Uczestnicy podczas ćwiczeń zrozumieją metodologię oraz najważniejszą terminologię odnoszącą się do analizy wpływu na biznes.

Wykład przygotuje uczestników do wyboru właściwej strategii odtwarzania procesów biznesowych, krytycznych funkcji, operacji i wspierających technologii informatycznych zgodnie z przyjętym czasem odtworzenia (RTO). Ćwiczenia będzie obejmować przegląd alternatywnych strategii, oceny ich słabych i mocnych stron oraz metodologii prezentacji wyników zarządowi. Wnikliwemu wyjaśnieniu poddane zostaną wszystkie etapy procesu  związanego z analizą i wyborem właściwej strategii, co ma miejsce w oparciu o dane uzyskane podczas analizy ryzyka i analizy wpływu na biznes.

Celem wykładu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat struktury Zarządzania kryzysowego i planowania niezbędnego do zarządzania kryzysem w organizacji. Będzie to obejmowało procedury identyfikacji, eskalacji i komunikacji (powiadamiania). Podczas wykładu przedstawione zostaną zagadnienia tworzenia i przeglądu programu przeprowadzania ewakuacji oraz jej koordynacji. Szczegółowo omówione zostaną procedury w zakresu ochrony życia i zdrowia, reagowania na sytuacje kryzysowe, czy ogłaszania sytuacji kryzysowych. Uczestnicy nabędą wiedzę w szczególności na temat organizacji i wdrażania struktury planów awaryjnych oraz mobilizacji w przypadku kryzysu. Zwrócona zostanie uwaga na uruchamianie Centrum zarządzania kryzysowego i działania zespołów kryzysowych, a także  szacowanie strat, ochrona i odtwarzanie zasobów oraz procesów.

Uczestnicy nabędą umiejętności i wiedzę w zakresie uruchomienia i praktycznego wykorzystania Programu zarządzania ciągłością działania. Będzie to miało miejsce poprzez identyfikację elementów procesu planowania, włączając przyjętą metodologię, wdrożenie, zarządzanie i przygotowanie dokumentacji. Uczestnicy nabędą umiejętności kierowania i podejmowania właściwych decyzji oraz przygotowania najlepszej struktury dokumentacji, wraz z jej zarządzaniem.

Podczas tej części szkolenia uczestnicy nauczą się jak tworzyć i wdrażać program, aby zapewnić właściwy poziom świadomości pracowników z obszaru ciągłości działania. Ważnym elementem będzie również wskazanie, w jaki sposób przeszkolić pracowników, aby byli dobrze przygotowani na sytuację kryzysową i w najszybszy sposób przywrócili działalność na odpowiednim poziomie.

Celem jest identyfikacja elementów niezbędnych do przygotowania programu ćwiczeń, testów, utrzymania i audytu. W celu zapewnienia efektywności Programu zarządzania ciągłością działania musi byś wdrożony właściwy program testowania, aby zagwarantować powtarzalności i praktyczność przyjętych działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Jako część programu zarządzania zmianami, właściwe śledzenie, dokumentowanie procesu testowania i audytu umożliwia ciągły rozwój oraz poprawę w zakresie ciągłości działania, co daje pewność, że plany są aktualne i adekwatne. Ustanowienie procesu audytu pozwala poddać walidacji plany pod względem ich kompletności i istotności oraz zbadać zgodność z celami organizacji i właściwymi standardami branżowymi.

Wszystkie plany muszą swoim zakresem obejmować również elementy komunikacji i ta część szkolenia została przygotowana po to, aby przygotować użytkowników do właściwego zarządzania podczas kryzysu. Podczas lekcji szczególna uwaga zostanie poświęcona tworzeniu odpowiednich procedur, które umożliwią efektywną komunikację ze wszystkimi interesariuszami, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnej komunikacji rzecznika prasowego z mediami podczas kryzysu.

Uczestnicy nauczą się stosowania technik komunikacji, współpracy podczas przeprowadzanych postępowań i wykorzystania systemów zarządzania incydentami. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę na temat terminologii, wyboru działań priorytetowych oraz właściwego współpracowania z organami zewnętrznymi.

Prowadzący szkolenie

Maciej Wiśniewski

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, kierunku Corporate management na Politechnice Poznańskiej i doktoranckich studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od kilkunastu lat wspiera w organizacje w obszarze zarządczym, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa strategicznego i w obszarze systemów zarządzania. Realizował ponad kilkadziesiąt projektów dla organizacji sektora prywatnego i publicznego, z uwzględnieniem wdrożeń zaawansowanych systemów informatycznych wspierających procesy zarządcze. Obecnie swoje zainteresowania naukowe i zawodowe skupia w obszarze ryzyka operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia odporności organizacji i cyberbezpieczeństwem.

 

Kompendium wiedzy

Dyrektor Zarządzający DRI International - Chloe Demrovsky.

10 profesjonalnych praktyk DRI

Certyfikacja Disaster Recovery Institute z obszaru ciągłości działania

Disaster Recovery Institute (DRI): działalność w Polsce i na świecie